Załatw sprawę

Plan dyżurów 2024

Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” w Koninie  w godz. od 14.30 do 16.00

 

Data dyżuru Nazwisko i imię
08.01.2024 r. Maria Szczepankiewicz
05.02.2024 r. Urszula Miłosz-Michalkiewicz
04.03.2024 r. Jacek Kałkowski
08.04.2024 r. Krzysztof Budny
06.05.2024 r. Jacek Kwiatkowski
03.06.2024 r. Romuald Tylman

01.07.2024 r.
05.08.2024 r.

Witold Nowak
Bartosz Małaczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak załatwić sprawę? – sprawy czynszowe

Kontakt do Działu Czynsze:

Ul. Z. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin,
pokój nr 121
tel. 504 828 897 i 797 980 228
e-mail: czynsze@smzatorze.pl

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym

Jeżeli sprzedajesz mieszkanie:

 • zwróć się do Spółdzielni z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wymaganego przez notariusza do sprzedaży (do banku w przypadku załatwiania formalności kredytowych przez kupującego). Złóż podanie o wydanie zaświadczenia w Sekretariacie Spółdzielni.
 • Jeżeli potrzebujesz zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za lokal mieszkalny zgłoś się do Działu Czynsze, pok. 121; tel. 504 828 897 lub 797 980 228. Złóż podanie o wydanie zaświadczenia w Sekretariacie Spółdzielni.

Za wydane zaświadczenia obowiązuje opłata zgodnie z uchwałą nr 3/2008 Rady Nadzorczej. Opłaty dokonywać należy na konto PKO BP KONIN 74 1020 2746 0000 3502 0017 0027

2. Zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym

Jeżeli nabyłeś mieszkanie:

 • zgłoś się do działu czynsze, pok. nr 121; tel. 504 828 897 lub 797 980 228 z aktem notarialnym oraz z protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym pomiędzy kupujący, a sprzedającym. Protokół powinien zawierać stany liczników, adres mieszkania oraz dane kontaktowe kupującego i sprzedającego.
 • jeśli płacisz przelewem złóż oświadczenie o rezygnacji z książeczki opłat

3. Zmiana ryczałtu na zimnej i ciepłej wodzie

Zgłoś się do działu czynsze, pok. nr 121; tel. 504 828 897 lub 797 980 228 z informacją o wysokości ryczałtu. Zmiany dokonywane są na bieżąco po uzgodnieniu z właścicielem mieszkania.

4. Zmiana ilości osób na mieszkaniu

Zmiany ilości osób dokonywane są po złożeniu pisemnego oświadczenia właściciela nieruchomości w dziale czynsze bądź przesłanie w/w oświadczenia na adres e-mail: czynsze@smzatorze.pl

5. Dodatki mieszkaniowe

W dziale czynsze pok. 121 wypełniamy wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Jak załatwić
sprawy członkowsko-mieszkaniowe?

Kontakt do Działu Członkowsko-Mieszkaniowego:

Ul. Z. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin,
pokój nr 125
tel. 693 461 504
e-mail: a.mirecka@smzatorze.pl

1. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu na rynku wtórnym

Jeżeli sprzedajesz mieszkanie:

 • zwróć się do Spółdzielni z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wymaganego przez notariusza do sprzedaży (do banku w przypadku załatwiania formalności kredytowych przez kupującego). – w razie pytań zgłoś się do działu technicznego, pok. nr 142; tel. 601 174 922. Złóż podanie o wydanie zaświadczenia w Sekretariacie Spółdzielni.
 • Jeżeli potrzebujesz zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za lokal mieszkalny zgłoś się do Działu Czynszy, pok. 121; tel. 601 174 922. Złóż podanie o wydanie zaświadczenia w Sekretariacie Spółdzielni.

Za wydane zaświadczenia obowiązuje opłata zgodnie z uchwałą nr 3/2008 Rady Nadzorczej.

2. Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu na rynku wtórnym

Jeżeli nabyłeś mieszkanie:

1) zgłoś się do działu mieszkaniowego, pok. nr 125; tel. 693 461 504 z aktem notarialnym kupna-sprzedaży lub postanowieniem sądowym,

 • jeżeli nabyłeś spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego automatycznie z mocy prawa stajesz się członkami spółdzielni.
 • jeżeli nabyłeś wraz z małżonkiem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego automatycznie z mocy prawa stajecie się członkami spółdzielni.
 • jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabyło kilka osób członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich. W tym przepadku jedna z osób składa wniosek o członkostwo, a pozostałe osoby oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o członkostwo wraz ze zgodę na członkostwo osoby wnioskującej.
 • w przypadku posiadania odrębnej własności aby stać się członkiem Spółdzielni należy wypełnić deklarację przystąpienia do Spółdzielni – od dnia podpisania aktu notarialnego do dnia przystąpienia w poczet członków Spółdzielni, nowy właściciel ma naliczone wyższe opłaty eksploatacyjne.

Regulamin Członkostwa oraz wzory pism są dostępne w zakładce dokumenty lub u pracownika w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym.

2) w przypadku zamiaru założenia Księgi Wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, należy złożyć wniosek na wydanie zaświadczenia o braku przeciwskazań do jej założenia – w razie pytań zgłoś się do Działu Technicznego, pok. nr 142 ; tel. 601 174 922. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia w Sekretariacie Spółdzielni.

Za wydane zaświadczenia obowiązuje opłata zgodnie z uchwałą nr 3/2008 Rady Nadzorczej.

3. Zamierzasz zrezygnować z lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Chcesz, aby spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przysługuje Tobie, należało do osoby Ci bliskiej.

Osobą bliską w rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest: zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu

W związku z rezygnacją z lokatorskiego prawa do lokalu konieczne będzie określenie wysokości wkładu mieszkaniowego według wartości rynkowej lokalu – określonej przez rzeczoznawcę – koszt wyceny ……… zł. 

Po otrzymaniu operatu szacunkowego zgłoś się do nas w celu złożenia rezygnacji ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Wzór pisma dostępny w zakładce dokumenty lub u pracownika w Dziale Mieszkaniowym.

4. Jeżeli chcesz uregulować tytuł prawny do lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po zgonie małżonka

Po śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada w całości pozostałemu przy życiu drugiemu małżonkowi. W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy z przydziałem/umową i oryginałem aktu zgonu.

5. Jeżeli chcesz uregulować tytuł prawny do lokatorskiego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bądź prawo odrębnej własności po rozwodzie

 • Jeżeli posiadasz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności powinieneś zgłosić się do nas z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego / byłym małżonkiem celem złożenia oświadczenia o przepisaniu praw do lokalu. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło ww. prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty.
 • Jeżeli posiadasz ww. prawo do lokalu, zgłoś się z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego / aktem notarialnym podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej.

6. Jeżeli chcesz przekształcić lokatorskie/spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w prawo odrębnej własności

1) Złóż w sekretariacie podanie o przeniesienie lokatorskiego/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności
2) Wykaz dokumentów potrzebnych do przekształcenia:

 • oryginał przydziału lokalu/prawa własności
 • karta obiegowa zaświadczająca o braku zadłużenia na ww. lokalu
 • wyciąg z załącznika do Uchwały
 • rzut lokalu mieszkalnego
 • nr. Księgi wieczystej budynku
 • uchwały wraz z zaświadczeniami Prezydenta Miasta Konina
 • wypis z rejestru gruntów (z Urzędu Miasta – Wydział Geodezji i Katastru – ul.
  Pułkownika Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin)

3) Jeżeli nie posiadasz przydziału zgłoś się do działu Członkowsko–Mieszkaniowego w celu uzyskania kserokopii.

 • za wydanie kserokopii obowiązuje opłata w wysokości 5,00 zł zgodnie z uchwałą nr 3/2008 Rady Nadzorczej.
 • wpłacić powyższą kwotę na konto bankowe Spółdzielni PKO BP S.A. KONIN 74 1020 2746 0000 3502 0017 0027, tytułem: kopia przydziału, ul. ……………………..

4) Jeżeli nie posiadasz wyciągu z załącznika do Uchwały zgłoś się do Działu Członkowsko–Mieszkaniowego w celu uzyskania duplikatu.

 • za wydanie duplikatu obowiązuje opłata w wysokości 30,00 zł. zgodnie z uchwałą nr 3/2008 Rady Nadzorczej.
 • wpłacić powyższą kwotę na konto bankowe Spółdzielni PKO BP S.A. KONIN 74 1020 2746 0000 3502 0017 0027, tytułem: wyciąg z załącznika do uchwały, ul. ……………………..

5) Przy przekształceniu lokatorskiego prawa w prawo odrębnej własności należy dokonać dodatkowej opłaty za umorzenie kredytu;

 • informację o wysokości ww. opłaty uzyskasz u kierownika działu księgowości pok. 127, tel. 780 018 330.
 • wpłacić powyższą kwotę na konto bankowe Spółdzielni PKO BP S.A. KONIN 74 1020 2746 0000 3502 0017 0027, tytułem: umorzenie kredytu, ul. ……………………..

Jak załatwić inne
sprawy?

1. Obowiązki i prawa mieszkańców

Obowiązki i prawa mieszkańców Osiedla określa Regulamin porządku domowego
W dziale administracji pok. 146, tel. 607 846 630/504 828 899 zgłosisz:

 • usterki,
 • szkody,
 • zmianę danych na tablicy domofonowej.
 • 2. Remonty

  Przed przestąpieniem do prac remontowych w lokalach mieszkalnych należy złożyć pismo zgoda na remont w sekretariacie (w piśmie opisać rodzaj prac). Wszelkie uzgodnienia można dokonać w Dziale Technicznym pok. 131/141/143. Prace remontowe w lokalach mieszkalnych mogą odbywać się tylko za zgodą administratora budynku tj. Spółdzielni Mieszkaniowej, a w przypadku wykuć otworów w ścianach konstrukcyjnych po uzyskaniu zgody z Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina, po uprzednim opracowaniu dokumentacji technicznej, wykonanej przez uprawnione do tego osoby. Jeden egzemplarz należy dostarczyć do Działu Technicznego Spółdzielni.

  Samowolne prowadzenie robót jest zabronione.

  3. Wymiana okien

  Odpłatność za wymianę stolarki okiennej reguluje uchwała nr 8/2000 Zebrania Przedstawicieli Członków SM Zatorze w Koninie. Procedury ubiegania się o refundację za wymianę okien określa Regulamin w sprawie refundacji za wymienioną stolarkę okienną zatwierdzony uchwałą nr 12/2009 Rady Nadzorczej SM Zatorze w Koninie. Wysokość refundacji za wymienioną stolarkę okienną określa Uchwała nr 2/2022 Rady Nadzorczej SM Zatorze w Koninie.

  Refundacja w skrócie.
  1) Złóż w sekretariacie pismo przegląd stolarki okiennej.
  2) Umów się w Dziale Technicznym pok. 131 lub 141 na przegląd okien.
  3) Po wymianie okien umów się z pracownikiem Działu Technicznego tel. 607 658 704 / 601 241 
  835 na odbiór okien.
  4) Poinformuj przy odbiorze, jeżeli chcesz zwrot refundacji na konto.

  4. Energia elektryczna na Garażach

  Dział techniczny zajmuje się rozliczaniem energii elektrycznej na garażach zlokalizowanych przy ul. Chopina 8a. Szczegółowe zasady zawiera Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach administrowanych przez SM Zatorze w Koninie zatwierdzony uchwałą nr 17/2019 Rady Nadzorczej SM Zatorze w Koninie.

  5. Kod do domofonu

  Aby odzyskać kod do domofonu należy złożyć w sekretariacie pismo kod do domofonu.

  6. e-BOK

  Wszyscy mieszkańcy mogą przeanalizować własne saldo rozliczeń ze Spółdzielnią. Analiza ta może zostać przeprowadzona poprzez przeglądanie list rozrachunków, naliczeń opłat eksploatacyjnych za dany okres rozliczeniowy, a także zarejestrowanych płatności. Wszystkie dane mogą być analizowane dla poszczególnych punktów rozliczeniowych (lokali). W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym pok. 142 lub telefoniczny pod numerem: 63 242 03 78 nr wew. 3 a następnie 1.

  Instrukcja pierwszego logowania w serwisie EBOK Zatorze

  1. Wejdź na stronę: www.smzatorze.pl
  2. Kliknij w prawym górnym rogu w zakładkę e-BOK a następnie wybierz EBOK Zatorze.
  3. Po wejściu w link, wpisz w odpowiednie pola otrzymany identyfikator i hasło od Spółdzielni.
  4. Jest to pierwsze logowanie, zostaniesz poproszony o wprowadzenie nowego hasła, którego od tej pory będziesz używał do logowania w serwisie e-BOK. Nowe hasło powinno składać się z minimum 7 znaków, co najmniej jednej małej i dużej litery oraz jednej cyfry.

  Regulamin Internetowego Systemu e-BOK dostępny jest pod tym linkiem (Regulamin e-BOK).

  Załatw sprawę

  Ważne kontakty

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze

  Sekretariat

  Kierownik Administracji i ODK

  Administracja 1

  Administracja 2

  Kierownik Działu Księgowości

  Czynsze 1

  Czynsze 2

  Lokale użytkowe

  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

  Wspólnoty Mieszkaniowe

  Kierownik Działu Technicznego

  Z-ca Kierownika Działu Technicznego

  Dział Techniczny 1

  Dział Techniczny 2

  Konserwatorzy

  Elektryk

  Konserwator Inst. Wod.-Kan. I Gaz

  Ogrzewanie

  Numery Alarmowe

  Komisariat Policji

  Pogotowie Ratunkowe

  Straż Pożarna

  Pogotowie Energetyczne

  Pogotowie Gazowe

  Kontakt

  Załatw sprawę lub zgłoś usterkę. Zapraszamy do kontaktu.

  ul. Noskowskiego 1a,
  62-510 Konin

  poniedziałek: 07:00–16:00
  wtorek: 07:00–15:00
  środa: 07:00–15:00
  czwartek: 07:00–15:00
  piątek: 07:00–14:00
  sobota, niedziela: zamknięte

  Zostaw wiadomość

  10 + 14 =