Statut spółdzielni


Co to jest statut spółdzielni?

Założyciele spółdzielni uchwalają jej statut, składają na nim swoje podpisy w celu jego przyjęcia, a następnie dokonywany jest wybór organów spółdzielni przez walne zgromadzenie lub komisję organizacyjną (zgodnie z przyjętym statutem).
Jeżeli założycielami spółdzielni są osoby fizyczne ich liczba nie może być mniejsza od dziesięciu, zaś gdy założycielami są osoby prawne nie może być mniejsza od trzech. Złożenie podpisów przez założycieli na statucie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.

Ustawa prawo spółdzielcze określa kwestie jakie powinny zostać uregulowane przez założycieli w statucie spółdzielni:

  • nazwa spółdzielni z dodatkiem "spółdzielnia" lub "spółdzielczy" i podaniem jej siedziby,
  • przedmiot działalności oraz czas trwania spółdzielni jeżeli założono ją na czas nieokreślony
  • wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek spółdzielni obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę;
  • prawa i obowiązki członków;
  • zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków;
  • zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał;
  • zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni;
  • zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.

Statut spółdzielni może również regulować zasady i tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego oraz określać organy odwoławcze w tym postępowaniu.

Z uwagi, iż w poczet spółdzielni mogą wchodzić również osoby prawne uważa się za zasadne, aby taka możliwość była uregulowana w statucie. Statut spółdzielni może również zobowiązywać członków do zadeklarowania więcej niż jednego udziału, a także określić górną granicę udziałów czy ograniczyć uprawnienia zarządu i rady nadzorczej na rzecz walnego zgromadzenia. Wszelkie te kwestie również powinny zostać jasno określone w statucie spółdzielni.

Fakultatywne postanowienia statutu powinny dotyczyć kwestii organizacji spółdzielni, przedmiotu jej działalności, czy praw i obowiązków jej członków. Muszą być jednak zgodne z przepisami prawa spółdzielczego i zasadami współżycia społecznego.

Zmiana statutu spółdzielni dokonywana jest na mocy uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni, podjętej większością 2/3 głosów. Obowiązkiem zarządu spółdzielni jest taką uchwałę zgłosić do sądu rejestrowego w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia. Jeżeli zgłaszane do sądu rejestrowego zmiany będą niezgodne z przepisami prawa, sąd rejestrowy ma obowiązek wezwać spółdzielnię do wprowadzenia zmian lub może odmówić wpisu do rejestru. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.


Jaki jest statut SM Zatorze?

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zatorze" posiada uchwalony statut. Jego treść została spisana i upowszechniona w poniższym dokumencie pdf.