PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MlESZKANlOWEJ ,,ZATORZE

Data informacji: 16.05.2017 10:04l. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz wybór protokolantów.

2. Zapoznanie z postanowieniami Statutu Spółdzielni dotyczącymi Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie.

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia - Przewodniczącego, Setkarza i dwóch Asesorów.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

5. Wybór Komisji:

5.1. Wnioskowej (skład - 3 osoby);

5.2. Mandatowo - Skrutacyjnej (skład - 3 osoby);

6. Przedstawienie opinii Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 20l6 rok.

7. Sprawozdanie Zarządu SM ,,Zatorze" w Koninie z dzielności za 2016 rok oraz przedstawienie kierunków działalności no 20l7 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 20l6 rok.

9. Informacja o realizacji wniosków Wolnego Zgromadzenia Członków z 20l6 roku.

10.Sprowozdonie Rady Nadzorczej z działalności za 20l6 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

11. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

12.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie za 2016 rok - uchwała nr 1/2017;

12.2. uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie no lata 2017-2019- uchwały nr 2/017;

12.3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie za 2016 rok - uchwała nr 3/2017:

12.4. przeznaczenie zysku finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie za 2016 rok - uchwała nr 4/2017;

12.5. zatwierdzenie sprawozdania Rody Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie za rok 2016 - uchwała nr 5/2017:

12.6. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu SM ,,Zatorze" w Koninie za okres O1.01.-24.07.2016r.-uchwoło nr 6/201Z; uchwała nr7/2016; uchwała nr 8/2017;

12.7. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu SM ,,Zatorze" w Koninie za okres 25.07-31.12.2016r,- uchwała nr 9/2016; uchwała nr 10/2017; uchwała nr 11/2017:

12.8. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 09.06.2017 r. do dnia następnego Wolnego Zgromadzenia - uchwały nr 12/2017

12.9. rozpędzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2017 z dnia 27.03.2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie w zakresie § 18 ust. 10 Regulaminu porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie- uchwała nr 13/2017;

12.10. uchylenie uchwały nr 11/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie do nieodpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej części działki 146/2 o powierzchni około 4 m2 oraz upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie do odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej części działki 146/2 o powierzchni około 4 m2 - uchwała nr 14/2017;

 12.11. uchylenie uchwały nr 12/201ó Wolnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie do nieodpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działki 1656/6 o powierzchni około 0,0200 ha oraz upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie do odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działki 1656/6vo powierzchni  0,0223 ha - uchowałq nr 15/201 7 ;

12.12. upoważnienie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,Zatorze" w Koninie do odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej części działki l635 o powierzchni około 140m2 wraz altaną śmietnikową no rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Kurpińskiego 5 - uchowała nr 16/2017;

12.13. upoważnienie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie do odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości grudniowej części działki l635 o powierzchni około 140m2 wraz z altaną śmietnikową na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Kurpińskiego 6 - uchowała nr 17/2017;

 12.14. upoważnienie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie do odpłatnego zbycia prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej części działki 1569/6 o powierzchni około 50mz wraz z oaltaną śmietnikową no rzecz Wspólnot Mieszkaniowych Wieniawskiego 1 i Wieniawskiego 2- uchowała nr l8/2017:

12.15. upoważnienie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie do odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej części działki 1678 o powierzchni około 50mz wraz z altaną śmietnikową no rzecz Wspólnot Mieszkaniowych Karłowicza 6 i Karłowicza 7 - uchowała nr 19/20l7;

 12.16. wybór delegata i zastępcy delegata no VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP - uchowała nr 20/2017.

13. Dyskusja i wolne wnioski.

14. Sprowadzanie Komisji Wnioskowej – przyjęcie zgłoszonych wniosków.

15. Zakończenie obrad

INFORMACJA DODATKOWA

Kandydatów no delegata i zastępcę delegata na VII  Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP należy zgłaszać pisemnie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w terminie do dnia 22 maja 2017 roku. Członek Spółdzielni może sam zgłosić swoją kandydaturę lub kandydaturę innego członka Spółdzielni na delegata i zastępcę delegata no VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP poparty przez co najmniej 10 członków. Zgłoszenia kandydata należy dokonać z podaniem:

 . Imienia i nazwisko zgłaszającego kandydaturę,

 . imienia nazwiska kandydata,

. pisemną zgodę kandydata,

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście i w części, do której został zaliczony. Osoby Prawne będące Członkom Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych i nie mający zdolności do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez swoich przedstawicieli ustawowych. Członek ma prawo do korzystania z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. osoby, z których pomocy członek korzysta, nie są uprawnione do zabierania głosu.

 W siedzibie Spółdzielni (p. 218, 223 ) zostaną wyłożone do zapoznania się dokumenty objęte porządkiem obrad Wolnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ZATORZE,, w Koninie. Członkowie w liczbie co najmniej 10 - ciu moją prawo zgłaszać projekty uchwał i zadnio w terminie do l5 dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22.05.2017 r. Zgłoszeń tych należy dokonywać pisemnie załączając lisię zawierającą imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, nr PESEL i podpisy osób, Ewentualne Poprawki do projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Członków Spółdzielni należy składać w sekretariacie Spółdzielni nie później niż 3 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 31.05.2017 r. Członek obowiązany jest okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ZATORZE'' w Koninie.