Regulamin nr 31/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE

Data informacji: 22.09.2017 12:40w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE" w Koninie". Na podstawie § 108 pkt 10 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza „Regulamin rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE" w Koninie", stanowiący załącznik do Uchwały. §2 Traci moc „Regulamin rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE" w Koninie" zatwierdzony uchwałą nr 16/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE" w Koninie z dnia 04.11.2014 roku. § 3 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZATORZE" W KONINIE.

i. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowy odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015.139 z dnia 2015.01.27), 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70 z dnia 2002.01.31), 3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. 2016.884 z dnia 2016.06.21), 4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. 2013.1222 z dnia 2013.10.17). 5. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE" w Koninie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 1. Regulamin dotyczy wszystkich lokali w budynkach mieszkalnych i usługowych wyposażonych w instalację wodno - kanalizacyjną. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) „Spółdzielni"- rozumie się przez to Spółdzielnię Mieszkaniową „ZATORZE" w Koninie.

2) „Użytkowniku" - rozumie się przez to osobę posiadającą tytuł prawny do danego lokalu lub osobę faktycznie korzystającą z lokalu.

3) „Lokal nie opomiarowany" - rozumie się lokal, w którym nie zostały zamontowane wodomierze, legalizacja wodomierza utraciła ważność, wodomierz jest uszkodzony.

4) „Współczynnik dociążenia" - to wyrażona w procentach różnica między woda dostarczona do nieruchomości wykazaną na liczniku głównym, a sumą odczytów wodomierzy indywidualnych w mieszkaniach, ryczałtów i średniego zużycia. 3. Za lokal wyposażony w wodomierze uznaje się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenia, w których zamontowane są przyrządy pomiarowe w rozumieniu ustawy Prawo o miarach, to znaczy posiadające: 1) Ważną legalizację Głównego Urzędu Miar; okres ważności wynosi 5 lat zarówno dla wodomierzy wody zimnej jak i ciepłej,

2) Nie naruszoną plombę na połączeniu śrubunkowym wodomierza z przyłączem wodnym, zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem przyrządu lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia.

4. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany (art. 6 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). § 2 1. Rozliczenie za zużytą wodę w poszczególnych nieruchomościach między dostawcą, a Spółdzielnią oraz między Spółdzielnią, a użytkownikami lokali następuje według zasad określonych w rozdziale III niniejszego regulaminu.

2. Koszty wody zużytej przez mieszkańców korzystających z pralni obciążają tych mieszkańców. Rozliczenie następuje zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w Spółdzielni. 3. Woda zużywana przez gospodarza domu na potrzeby utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni w części wspólnej nieruchomości obciąża koszty eksploatacji budynku.

Przez cenę wody rozumie się opłatę za 1 m^ wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia i za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych, ustaloną według obowiązującej taryfy dostawcy.

III. ZASADY ROZLICZANIA WODY ZUŻYTEJ W LOKALACH

§4 1. Rozliczenie za zużytą wodę między Spółdzielnią, ą użytkownikami lokali następuje według wskazań wodomierzy indywidualnych. W przypadku braku wodomierzy według zasad określonych w § 8 ust. 2 Regulaminu.

2. W przypadku wystąpienia różnic między wodomierzem głównym, a wodomierzami indywidualnymi obliczany jest „współczynnik dociążenia" dla danej nieruchomości, którym dociążane są lokale indywidualne proporcjonalnie do ilości zużytej wody.

3. Odczyty wskazań wodomierzy wody zimnej i ciepłej w lokalach realizuje się drogą radiową lub przez upoważnione przez spółdzielnię osoby na koniec miesiąca: czerwca, grudnia każdego roku oraz przy zmianie ceny dostawcy.

4. Użytkownik lokalu potwierdza pisemnie ilość zużytej wody wynikającej z dokonanego odczytu, za wyjątkiem odczytów dokonywanych drogą radiową.

5. Rozliczanie zużycia wody zimnej i ciepłej następuje w terminie 1 m-ca od odczytu.

6. Po rozliczeniu zużycia wody zimnej i ciepłej za dany okres (zgodnie z ust. 1 i 2) nie można dokonywać korekty zużycia wody w poszczególnych lokalach. Korekty uwzględnione zostaną w następnym okresie rozliczeniowym.

7. Zarząd Spółdzielni może zarządzić niezapowiedziane odczyty i kontrole wodomierzy.

8. Ilość odprowadzanych ścieków z lokalu jest równa ilości zużytej wody.

§5 1. Opłaty za wodę wraz z pozostałymi opłatami za używanie lokalu użytkownik wnosi w formie miesięcznych zaliczek podlegających rozliczeniom, zgodnie z § 4.

2. Informacja o wysokości wskazań wodomierzy w przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych musi być zgłoszona w formie pisemnej przez użytkownika. Powyższa informacja winna być podpisana i przekazana do Spółdzielni w terminie nie później niż 5 dni od daty wykonanych odczytów danej nieruchomości.

3. Wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie dla każdego lokalu i odpowiada iloczynowi średniomiesięcznego zużycia wody w lokalu i aktualnej ceny wody.

§6 1. Różnica powstała pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a opłatami wniesionymi przez użytkownika w formie miesięcznych zaliczek regulowana jest w sposób następujący:

1) niedopłatę użytkownik lokalu wynosi przy uiszczaniu opłaty miesięcznej za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia. W uzasadnionych przypadkach na wniosek użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na wniesienie niedopłaty za wodę w ratach,

2) nadpłatę zalicza się na poczet najbliższych wymaganych opłat miesięcznych za używanie lokalu, lub na pisemny wniosek użytkownika może być dokonany jej zwrot z zastrzeżeniem pkt.3,

3) w przypadku użytkowników lokali zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu. 2. Na pisemny wniosek użytkowania lokalu w uzasadnionych przypadkach Spółdzielnia może zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.

§7 1. Opłata za zużycie wody ciepłej nie obejmuje kosztów jej podgrzania. Koszt ten jest określony i rozliczany na podstawie regulaminu rozliczania ciepła.

2. Nie wnoszenie opłat za mieszkanie przez okres 2 m-cy po dniu otrzymania upomnienia w sprawie nieuregulowanej zapłaty może spowodować odcięcie dopływu ciepłej wody. Osoby korzystające z lokalu zobowiązane są udostępnić lokal aby umożliwić wykonanie uchwały Zarządu Spółdzielni w tym zakresie.

3. Nieudostępnienie lokalu, o którym mowa w ust. 2 może spowodować wystąpienie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego celem przymusowego wejścia do lokalu i wykonania uchwały.

§8 1. Niezawinione przez użytkownika uszkodzenie wodomierza lub jego zatrzymanie spowoduje, że za podstawę rozliczenia zużycia wody za okres między ostatnim odczytem wskazań, a wymianą przyrządu na nowy lub jego ponowne uruchomienie stanowić będzie średniodobowe zużycie w poprzednim okresie rozliczeniowym. Ostateczne rozliczenie za ten okres nastąpi po udostępnieniu lokalu w celu sprawdzenia wodomierza, w kolejnym okresie rozliczeniowym.

2. Rozliczenie zużycia wody w przypadkach:

1) braku wodomierzy w lokalu,

2) nieudostępnienia lokalu do odczytu wodomierzy przez okres rozliczeniowy,

3) utraty ważności cechy legalizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1, z przyczyn leżących po stronie użytkownika lokalu przez co najmniej jeden z użytkowanych wodomierzy w lokalu,

4) stwierdzenia zamierzonego działania użytkownika w celu zafałszowania wskazań wodomierza,

5) uszkodzenia plomby montażowej założonej przez spółdzielnię na połączeniu wodomierza z przyłączeniem wody, za okres od ostatniego odczytu do dnia, w którym ustaną przyczyny podane wyżej, dokonane zostanie według ryczałtu. 3. Ryczałt o którym mowa w ust. 2: 1) dla lokali mieszkalnych wynosi 7m3/m-c ( w tym 3,5 m^ na podgrzanie wody) na każdą osobę zamieszkałą w lokalu.

2) Do lokali użytkowych zostanie ustalony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8, poz. 70).

4. Jeżeli ryczałt ustalony według zasad przyjętych w ust. 3 jest niższy niż rzeczywiste zużycie wody w poprzednim okresie rozliczeniowym do rozliczenia przyjęte zostaje średnie zużycie za dwa poprzednie okresy rozliczeniowe.

5. Wznowienie rozliczenia na podstawie wodomierzy może nastąpić na pisemny wniosek użytkownika od początku najbliższego okresu rozliczeniowego.
§9

1. Zgłoszona przez użytkownika lokalu reklamacja wskazań wodomierza, który nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia ani nie uległ zablokowaniu, podlega wstępnej weryfikacji przez służby techniczne Spółdzielni.

2. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o dokonanie ekspertyzy wodomierza.

3. Na okres sprawdzenia wodomierza montowany jest inny wodomierz. Zdemontowany wodomierz poddany zostanie ekspertyzie przez wyspecjalizowaną firmę posiadająca upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar.

4. Uznanie reklamacji za uzasadnioną zwalnia użytkownika z opłaty za usługę sprawdzania wodomierza.

5. W przypadku gdy zarzuty nie zostaną potwierdzone i wodomierz zostanie uznany za prawidłowo działający. Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztami poniesionymi w związku z badaniem przyrządu, wymianą wodomierza, kosztami ekspertyzy i ponowną wymianą wodomierza.

6. Zawinione przez użytkownika uszkodzenie wodomierza lub nakładki radiowej spowoduje, że zużycie wody zostanie rozliczone zgodnie z § 8 ust. 2-4. Kosztami wymiany wodomierza (nakładki radiowej) zostaje obciążony użytkownik lokalu.

IV. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

§10

Do obowiązku Spółdzielni należy: 1) legalizacja wodomierzy, z uwzględnieniem § 1 ust. 4.

2) obsługa zainstalowanych w lokalach wodomierzy w okresie między montażem, a wymianą przeprowadzoną na podstawie zgłoszenia awarii, reklamacji użytkownika, zgłoszenia osoby dokonującej odczytu wskazań itp.,

3) prowadzenie centralnej ewidencji wodomierzy i plomb oraz terminów ich legalizacji,

4) obsługa reklamacyjna wodomierzy w zakresie weryfikacji wskazań oraz doprowadzenie do badania przez upoważnioną instytucję zewnętrzną,

5) obsługa legalizacyjna począwszy od powiadomienia użytkownika o terminie utraty ważności cechy legalizacyjnej i proponowanym przez Spółdzielnię terminie wymiany wodomierza, aż do wykonania wspomnianej czynności,

6) sporządzenie protokołu montażowego w przypadku każdej wymiany wodomierza w lokalu, potwierdzonego przez użytkownika.

7) każdorazowe oplombowanie wodomierzy w przypadku wykonania przez Spółdzielnię robót, które wymagały zerwania plomb,

8) każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków,

9) zorganizowanie odczytów, o których mowa w § 4 oraz okresowego rozliczenia zużycia wody.

V. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA LOKALU

§11

Użytkownik lokalu zobowiązany jest: 1) nie dokonywać montażu ani wymiany wodomierza we własnym zakresie bez względu na okoliczności,

2) nie dokonywać zmiany usytuowania wodomierza bez wiedzy Spółdzielni nawet jeżeli nie prowadzi to do uszkodzenia plomb montażowych,

3) zachować oplombowanie wodomierza w stanie nie naruszonym przez cały okres jego eksploatacji - za zerwanie plomby z przyczyn niezależnych od Spółdzielni odpowiada użytkownik lokalu,

4) umożliwić swobodny dostęp do miejsca zamontowania wodomierza w szczególności poprzez zapewnienie otworu o minimalnych wymiarach 20 x 40 lub 30 x 30

5) niezwłocznie zgłaszać, pisemnie lub osobiście zauważone przypadki uszkodzenia wodomierza do Administracji Osiedla,

6) umożliwić na żądanie Spółdzielni dokonanie odczytów kontrolnych, legalizacji wodomierzy, konserwacji i ich wymiany oraz odcięcia dopływu ciepłej wody.

7) Do poniesienia kosztów związanych z demontażem wyposażenia mieszkania (mebli, urządzeń sanitarnych, obudów) w celu wykonania naprawy lub wymiany urządzeń pomiarowych.

§12

1. Użytkownik lokalu nie wyposażonego w wodomierze, zobowiązany jest wnosić opłaty za wodę w wysokości zryczałtowanej ustalonej zgodnie z § 8 ust. 2-4 niniejszego regulaminu.

2. Użytkownik lokalu użytkowego ma obowiązek udostępnienia lokalu w celu montażu wodomierzy, ich legalizacji i odczytów.

3. Użytkownik lokalu w wyznaczonym terminie przez Spółdzielnię udostępni lokal w celu wymiany wodomierzy oraz zapewni dostęp umożliwiający swobodną wymianę urządzeń pomiarowych. Wymagany minimalny otwór montażowy wg. § 11 ust. 4.

4. Nie wykonanie wymiany wodomierzy w wyznaczonym terminie lub nie uzgodnienie przez użytkownika innego terminu, zaakceptowanego przez Spółdzielnie będzie skutkowało rozliczeniem ryczałtowym od dnia wyznaczonego terminu wymiany wodomierzy. Okres do dnia wyznaczonej wymiany zostanie rozliczony na podstawie zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym. Okres ten nie może być dłuższy niż do końca trwającego okresu rozliczeniowego. Po tym okresie lokal zostaje uznany za nieopomiarowany

VI. KARY

§13 W razie stwierdzenia nielegalnego poboru wody z pominięciem wodomierza, jego celowego uszkodzenia lub zerwania plomby i innego niedozwolonego działania między innymi magnesami neodymowymi - użytkownik lokalu podlega odpowiedzialności cywilnej

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

Różnice między wskazaniami wodomierza głównego w nieruchomości, według którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą, a sumą zużycia wody w lokalach wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych, ryczałtów ustalonych wg § 8 ust. 2 i zużycia średniego, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozlicza się pomiędzy wszystkich użytkowników lokali danej nieruchomości proporcjonalnie do ilości zużytej wody w poszczególnych lokalach poprzez współczynnik dociążenia.

§15 Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE" w Koninie 31/20/2016 i ma zastosowanie do rozliczeń zużycia wody począwszy od dnia 01.01.2017 roku.